Grodziskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku


wsteczWstecz

10 marca Walne Zebranie GSUTW

2020-01-23

Porządek Walnego Zebrania

wtorek, 10.03.2020r. godz. 16.00 PROMESSA
drugi termin godz. 16.15
obecność obowiązkowa
Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego
Członków Grodziskiego Stowarzyszenia UTW:
1. Otwarcie Walnego Zebrania A. Stopa
2. Wybór przewodniczącego oraz sekretarza zebrania uchwała nr 1
3. Wybór komisji skrutacyjnej – uchwała nr 2
4. Ustalenie prawomocności obrad – Lista obecności
5. Przyjęcie porządku obrad
6. Sprawozdanie z działalności GSUTW – prezes
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego – skarbnik
8. Opinia Komisji Rewizyjnej do sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2019 -S. Napierała
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia merytorycznego i finansowego - uchwała nr 3
10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za rok 2019 i podjęcie uchwały Walnego Zebrania nr4 w sprawie zatwierdzenia /S. Napierała/
11. Uchwała o udzielenie absolutorium dla Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej -
uchwała nr 5
12. Przedstawienie projektu budżetu na rok 2020 GS UTW
13. Uchwała nr 6 zatwierdzająca budżet na 2020 GS UTW
14. NOWE WYBORY
- Kandydatury do Zarządu GSUTW
- propozycja jawnego/tajnego głosowania & 19 Statutu Stowarzyszenia
- liczenie głosów , protokół , wyniki głosowania
- Kandydaci wybierają z pośród siebie:
Prezesa, Z-cę prezesa, skarbnika, sekretarza i członka zarządu
- Przedstawienie składu NOWEGO ZARZĄDU
Uchwała nr 7 o wyborze Zarządu na trzecią kadencję
2020-2023
Kandydatury do KOMISJI REWIZYJNEJ
Tok działania Jak wyżej
- Podjęcie uchwały nr 8 o wyborze przewodniczącego
i członków Komisji Rewizyjnej na trzecią kadencję 2020-2023
15. Sprawy bieżące i wolne głosy
16. Zamknięcie zebrania

Dołączone pliki:


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim. ul. Powstańców Chocieszyńskich 23 d, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, tel. (61)44-44-460, faks: (61)44-444-61

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji