Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim

Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim

1. Osoby uprawnione

2. Wysokość świadczenia

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku w wysokości 300 zł.

W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia dobry start ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego świadczenia dobry start.

3. Kiedy nie przysługuje świadczenie?

4. Słownik użytych pojęć