Prawo


Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych


Opracowano na podstawie: Dz. U. 2020.111, Dz.U.2018.730.

Tekst ujednolicony

Do pobrania:


Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych


Wydanie - Dz.U. z 2017r., poz. 1466

Do pobrania:


Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów


Opracowano na podstawie: Dz.U.2020.1297 t.j.

Do pobrania:


ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna


Wydanie - Dz.U. z 2018 r., poz. 1497

Do pobrania:


UCHWAŁA Nr 29 RADY MINISTRÓW z dnia 12 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego


Wydanie - rok: 2014, poz.: 206

Do pobrania:


Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw


Opracowano na podstawie: Dz.U. 2012 r. poz. 1548

Do pobrania:


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia września 2010r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w okresie ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką


Opracowano na podstawie: Dz.U.2010.183.1234
Obowiązuje od 2012-01-01

Do pobrania:


przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim. ul. Powstańców Chocieszyńskich 23 d, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, tel. (61)44-44-460, faks: (61)44-444-61

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji