Aktualności


wsteczWstecz

PRZYZNANIE DODATKU MIESZKANIOWEGO Z MOCĄ WSTECZNĄ

2020-07-09

Informujemy, że osoby, które w okresie stanu zagrożenia epidemiologicznego albo stanu epidemii ogłoszonych z powodu COVID 19 nie miały możliwości złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, mogą otrzymać świadczenie z mocą wsteczną.

Podstawą prawną do przyznawania dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną jest art. 15 zzzib ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wprowadzony przez ustawę z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID 19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19.
Dodatek mieszkaniowy może zostać przyznany z mocą wsteczną wyłącznie w przypadku wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego złożonego nie później niż po upływie 30 dni od dnia zakończenia obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID-19.
Osoba uprawniona do dodatku mieszkaniowego w składanym przez siebie wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego jeżeli chce go uzyskać z mocą wsteczną - powinna do składanego wniosku dołączyć wypełnioną i podpisaną klauzulę zawierającą okres, na który ma być przyznany dodatek (klauzula niżej do pobrania).
Łączny okres, na jaki zostanie przyznany dodatek mieszkaniowy nie może przekraczać 6 miesięcy.
W przypadku przyznania dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną, okres jego przysługiwania skraca się o liczbę miesięcy poprzedzających pierwszy dzień miesiąca następujący po dniu złożenia wniosku, za które przyznano dodatek mieszkaniowy.
Dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną nie przyznaje się za okres, w którym osobie do niego uprawnionej przysługiwał dodatek mieszkaniowy na podstawie innej decyzji.

Dołączone pliki:


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim. ul. Powstańców Chocieszyńskich 23 d, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, tel. (61)44-44-460, faks: (61)44-444-61

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji